Podmínky půjčovny

Tyto obchodní podmínky pronájmu společnosti Petr Stejskal, U Táferny 241/4, Žďár nad Sázavou, IČO 68061340, DIČ: 7303024806 (dále jen pronajímatel) blíže upravují práva a povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu techniky.

Neupravují-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Postupuje se podle nich vždy, pokud samotná smlouva výslovně nestanoví jinak. Nájemci jsou tyto podmínky poskytnuty před uzavřením smlouvy. Podpisem nájemní smlouvy nájemce potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí.

Předmět smlouvy

Nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem přenechává pronajímatel nájemci techniku specifikovanou ve smlouvě za dohodnutou úplatu (nájemné), aby ji nájemce po stanovenou dobu užíval ke sjednanému účelu.

Uzavření smlouvy

Pronájem techniky objedná nájemce u pronajímatele ústně nebo e-mailem. Nájemce je povinen napsat objednávku tak, aby obsahovala alespoň: jméno a příjmení nebo obchodní firmu nájemce, adresu bydliště, místa podnikání či sídla nájemce, kontaktní osobu + tel. kontakt, datum a dobu pronájmu, dobu provozu techniky (počet hodin denně), požadované místo předání a vrácení techniky, název, počet, případně další specifikaci pronajímané techniky. Bez výše uvedených údajů, nemůže pronajímatel objednávku nájemce přijmout.

Pronajímatel potvrdí nájemci přijetí objednávky e-mailem nebo telefonicky spolu se zasláním nebo sdělením cenové nabídky. Potvrzením objednávky pronajímatel rezervuje pro nájemce objednanou techniku na daný termín. Potvrzením objednávky není uzavřena nájemní smlouva.

Nájemní smlouva je uzavírána vždy písemně, a to při předání objednané techniky. Místem předání techniky je adresa sídla pronajimatele. Dále po domluvě je možné techniku nájemci předat v místě konání jeho akce. Zajistit mu zapojení techniky, popřípadě zajistit i obsluhu techniky.( jestliže si nájemce přeje techniku přivézt, účtujeme přiměřené dopravné )

Podmínky pronájmu a platební podmínky

Nájemce je povinen osobně se zúčastnit, nebo zajistit účast svého odpovědného zástupce při předávání techniky a podpisu smlouvy o pronájmu. Bez podpisu smlouvy o pronájmu není pronajímatel povinen předat nájemci objednanou techniku.

Podmínky a doklady potřebné k uskutečnění pronájmu:

Nájemce nebo osoba oprávněná za nájemce jednat, dává podpisem nájemní smlouvy svůj výslovný souhlas s pořízením kopie občanského průkazu a dalších osobních dokladů, nebo s poskytnutím svých osobních údajů-tj. č. OP, jméno, adresa, RČ, které budou zapsány do nájemní smlouvy.

Úhrada nájemného

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem techniky nájemné, které bylo stanoveno v nájemní smlouvě dle platného ceníku pronajímatele. V případě hotovostní platby je nájemné splatné při převzetí techniky nájemcem, při bezhotovostním převodu je nájemné splatné dle konkrétní cenové nabídky resp. nájemní smlouvy.

Cena pronájmu předpokládá použití v běžném prostředí a běžným způsobem. V případě použití techniky pro akce, kde je výrazně vyšší riziko poškození pronajaté techniky (nekrytá prostranství, silvestrovské akce apod.) si pronajímatel vyhrazuje právo ceny stanovit individuálně, odchylně od aktuálně platného ceníku.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.

Výhrada vlastnictví a způsob užití předmětu nájmu

Pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem techniky a nájemce není oprávněn s touto technikou jakkoliv disponovat, zejména ji zcizit, zastavit nebo jinak zatížit. Nájemce není oprávněn dát pronajatou techniku do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen užívat techniku způsobem přiměřeným povaze a určení každého druhu techniky a v souladu s technickým návodem k jejímu užívání, a to pouze na akci, na kterou byla pronajata, tzn. za sjednaným účelem a v dohodnutém rozsahu. Jakékoliv změny na pronajaté technice je nájemce oprávněn provádět pouze se souhlasem pronajímatele.

Doba pronájmu

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení techniky pronajímateli, včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech. Nájmem na 1 den se rozumí nájem na 24 hodin. Pokud bude mít nájemce v průběhu doby pronájmu zájem o změnu doby pronájmu, je taková změna možná na základě písemného dodatku k nájemní smlouvě , nebo alespoň potvrzením nové doby pronájmu e-mailem.

Termíny předávání techniky, místo předání

K odběru techniky je nájemce oprávněn v době předem dohodnuté s pronajímatelem. Nájemce je povinen techniku vrátit pronajímateli nejpozději v den ukončení pronájmu v době a místě uvedeném ve smlouvě, popřípadě dle předchozí domluvy.

Seznámení se stavem a obsluhou pronajaté techniky

Nájemce uzavřením smlouvy potvrzuje, že se dostatečně seznámil s pronajatou technikou a je schopen její bezchybné a bezpečné obsluhy. U techniky citlivé na obsluhu a u techniky s nadměrnou pořizovací cenou může být požadována kauce či může být odmítnut pronájem bez obsluhy ze strany pronajímatele.

Techniku na zapůjčení nezasíláme žádnou přepravní společností, pouze osobní odběr!! Případně techniku po dohodě dovezeme osobně, zapojíme, předvedeme. Cena dopravy a obsluhy dohodou.

Omezení vývozu mimo území ČR

Nájemce není oprávněn, bez zvláštního písemného povolení pronajímatele, vyvézt a používat zapůjčenou techniku mimo území České republiky.

Odpovědnost za škodu

Převzetím pronajaté techniky přechází na nájemce nebezpečí škody na pronajaté technice a nájemce za takovou případnou škodu odpovídá, byla-li pronajatá technika instalována či přechovávána mimo prostory pronajímatele a bez jeho dohledu (např. přes noc při několikadenních akcích). Nájemce odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajaté technice přístup. Pokud bude technika při jejím vrácení znečištěna, zavazuje se nájemce uhradit její odborné vyčištění.

Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo poškození pronajaté techniky, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, která mu tímto vznikla.V případě poškození se do škody započítává cena za opravu včetně ceny náhradních dílů. V případě ztráty či odcizení se do škody započítává tržní hodnota takové techniky v době jejího ztracení.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.